Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια

''...επτά ημέρες στην Ουτοπία...'' στο δήμο Σφακιωτών του νομού Λευκάδας.
Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στο δήμο Σφακιωτών, του νομού Λευκάδος. Συμμετείχαν δώδεκα φοιτητές
και φοιτήτριες. Ο δήμος αποτελείται από τρία δημοτικά διαμερίσματα. Οι περιοχές/σημεία που διαμόρφωσαν
το ερευνητικό και σχεδιαστικό πεδίο στοχασμού και επέμβασης ήταν: 1. το παλιό οινοποιείο του δ.δ. Εξάνθειας,
2. το φυσικό πλάτωμα στο λόφο πάνω από δ.δ. Δρυμώνα, 3. Το παλιό σχολείο στο δ.δ. δρυμώνα και 4. ο περίβολος
της εκκλησίας στο δ.δ. Σφακιωτών. Διερευνήθηκαν, προτάθηκαν και σχεδιάστηκαν ένας χώρος πολλαπλών χρήσεων,
μία πλατεία με υπόγειους χώρους θέας και κινηματογράφους, μια σειρά χώρων φιλοξενείας, η αυλή του παλιού σχολείου
και μια βιβλιοθήκη στην περιοχή της εκκλησίας.
      "...Το απόγευμα ο δροσερός αέρας του Ιονίου επέτρεψε την πρώτη μεγάλη συζήτηση για τα χωρικά ερωτήματα
που παραδόθηκαν. Το ερώτημα για τις αινιγματικές επιφάνειες και τα ρημαγμένα κτίρια του οινοποιείου. Το ερώτημα
για την μεταβολή μιας εγκαταλειμμένης αυλής σε πλατεία των δημόσιων γεγονότων της κοινότητας και την ενσωμάτωση
ενός χώρου φιλοξενείας. Το ερώτημα της μετατροπής ενός φυσικού πεδίου σε ένα σημαντικό χώρο γεγονότων,
την επαναφορά της ενατένισης του τοπίου και του ορίζοντα ως συστατικού στοιχείου της βεβαιότητας για το περιβάλλον.
Το ερώτημα για το είδος του χώρου εκπαίδευσης σε ένα λόφο. Tο ερώτημα δηλαδή για την συσχέτιση και τις δυνατότητες
που μπορούν να την ενισχύσουν η να την υπονομεύσουν. ..." ΨΗΦΙΑΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

''...seven days in Utopia...'' at the municipality of Sfakiotes, in the Lefkas island.
The workshop took place at the municipality of Sfakiotes, in the prefecture of Lefkas island. Twelve students were participat-
ed. The municipality of Sfakiotes was, then, consisted of three near by communities. The areas/spots that form the research
and design field of meditation and act were : 1. the old and abandoned winery at the community of Exantheia, 2. the plateau
on the hill over the community of Drymonas, 3. the Old school at the community of Drymonas, 4. the temple's precinct
at the community of Sfakiotes. There was a survey, a program and a design outcome containing a multiple activities space,
a square with underground halls for the view and cinemas, a small building for guests, the yard of the old school and a bib-
lioteque at the precinct of the church.
      "...In the afternoon, the cool breeze from the Ionian Sea allowed us to start the first extended discussion about
the spatial issues delivered to us. The riddle-like issue of the unidentified surfaces and the destroyed buildings of the winery.
The issue of the convertion of the abandoned schoolyard into a space of public events for the community and the embodi-
ment of an accomodation building. The issue of the convertion of a natural area into an events space, the return of the act
of gazing at the landscape and the horizon as a crucial element for all certainties about the environment. The issue
of the type of an educational space that can be placed on a hill. The question regarding the correlation and the possibilities
which can reinforce or undermine it..."
DIGITAL DIARY / LEFKAS ISLAND / 2009