Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια

"οκτώ ημέρες στην Ουτοπία", στο δημοτικό διαμέρισμα Ολυμπιάδας, στη Χαλκιδική.
Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στο δήμο Σταγείρων-Ακάνθου, στο δημοτικό διαμέρισμα Ολυμπιάδος, μετά από πρόσκληση του συμβουλίου. Συμμετείχαν δέκα φοιτητές/τριες. Θέμα του εργαστήριου ήταν η πλατεία του δημοτικού διαμερίσματος όπου και εντοπίστηκε το κύριο ενδιαφέρον της ερευνητικής ομάδας. Το συνθετικό και λειτουργικό πρόγραμμα της πλατείας, η συνθετική οργάνωση των μετώπων των κτιρίων προς την πλατεία, η περίμετρος της πλατείας και τα χωρικά ερωτηματικά που ενεργοποιήθηκαν για την ισορροπία της με τον ιστό της κοινότητας, το μέτωπο προς τη θάλασσα, αποτέλεσαν το εύφορο πεδίο διαπραγμάτευσης που πλήρωσε την δραστηριότητα της ομάδας.
      "... Nα κατανοηθούν οι πληθυσμοί των λεπτομερειών, του πολύπλοκου φαινόμενου της ζωής όπως αναπτύσσεται και μεταβάλλει τους μικρούς οικισμούς της περιφέρειας αλλά και τις συνδέσεις τους με τη περιβάλλουσα και εισρέουσα φύση. Δείκτη ένος συστήματος συσχετισμένων αναδιατασσόμενων οντοτήτων αλλά και υποστήριξη μιας φαινομενολογικής βάσης που μορφοποιείται από τις σειρές των εικόνων που δημιουργούνται και ολοκληρώνουν ένα νόημα και μία ερμηνεία. Tαυτόχρονα, να διερευνηθούν οι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να διαμορφωθεί μια πρόταση μορφολογικής- λειτουργικής αναβάθμισής της, δηλαδή μιας νέας ταυτότητας. Μιας αναγκαίας αναβάθμισης είτε προς ένα επιθυμητό μοντέλο είτε, αν αποτύχει, μιας σειράς καταστρεπτικών χειρισμών, της βύθισης του οικισμού, δηλαδή, στον ομοιογενή ωκεανό των απεικονίσεων της εικονογραφημένης ζωής..."

"eight days in Utopia", ...at the municipal community of Olympiada, at Chalkidiki.
The eight days workshop took place at the municipality of Stageira-Akanthos, the community of Olympiada at the Chalkidiki prefecture, after an invitation by the local board. Ten students were participated. The subject given was the square of the village where the interest of the research team was focused. The compositional and functional program of the square, the compositional arrangement of all building's elevations looking toward the square, the square's perimeter and the spatial questions been aroused because of the desired balance with the community's fabric and, finally, the waterfront line. All these constituted a fertile field of investigations that fulfiled the activity of the research group.
      "...to comprehend the populations of details, the fragments of this complicated phenomenon of life as it is evolve, modifying the small scale habitats in the periphery but also transforming the connections with the surrounding and the incoming nature. An indicator of a system of correlating, constantly reforming entities, supporting the phenomenological field of incidents which is formed by the series of pictures acquired, completing a meaning, an interpretation. Synchronously, it came under a systematic research a group of possibilities that could constitute a form-function improvement proposal, the new identity. A vital upgrade leading to either a desired model or, if it will fail, to a series of destructive manipulations, converting the community to a picturesque depiction of an illustrated model of life...''