Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια

ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Αναζητούμε συνεχώς έννοιες για να σχολιάσουμε τις συνδέσεις μεταξύ ιστορικών πράξεων, το διάστημα από το παρελθόν στο παρόν. Έννοιες σημαντήρες. Οικείες (πλαστές) ή απρόσμενες (πιθανές). Συνδεδεμένες με αυτοματισμούς της σκέψης και της συμπεριφοράς ...καθώς αναδύονται ακαριαία στη μνήμη. Ο διεθνής διαστημικός σταθμός ονομάζεται νησίδα για όσους συνδέουν το κενό με τη θάλασσα, τους πλανήτες και τους δορυφόρους με νησιά. Ονομάζεται μήτρα για όσους συνδέουν την ύπαρξή του με το επόμενο βήμα της ανθρωπότητας ...το γενναίο βήμα προς το σύμπαν ...τη γέννηση μιας νέας κοινής συνείδησης. Ονομάζεται σταθμός για όσους δηλώνουν πως τα πάντα έχουν αλλάξει. Από τον διεθνή διαστημικό σταθμό κοιτάζουμε και μελετάμε κυρίως τη Γη.

AT SPACE
We are constantly seeking concepts to emphasize a connection between historical acts, the space from the past to the present. Concepts which are functioning as signals. Familiar (made) or unexpected (possible). Bonded with the thinking and behavioral cultural automa- tions ...when emerging instantly in memory. The International Space Station is called islet by those who connect the void of the space with the concept of the sea, the planets and the satellites with islands. It is also called the womb by those who link its excistence with the next pace of humanity ...the brave step towards the universe ...the birth of a new com- mon conscience. It is called station by those who declare that everything has been already changed. From within I.S.S. we are mostly stare and study the Earth.