Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια
HELLINIKA Η Αρχιτεκτονική περιέχεται στο εσωτερικό σημαντικότερων συνόλων της ανθρώπινης δράσης. Μια ομάδα νέων ανθρώπων ταξίδεψε σε ένα γεωγραφικό σημείο, σε μια αρχαία και αναδυόμενη πόλη ταυτόχρονα, με ένα τακτικό, προσχεδιασμένο σκοπό. Ομως, αμέσως, βρέθηκαν μπροστά σε ένα πεδίο δυνατοτήτων και ερωτηματικών. Μπροστά στα ερωτήματα για τον τόπο, την ιστορία του, την δυνατότητα ή την κενότητα μιας αναγνωριστικής προσπάθειας, την ερμηνεία, την επιλογή ή την κατάρρευση της προσπάθειας προσέγγισης του άλλου, του διαφορετικού. Παρόλα αυτά, αυτή η σχέση, η σύνδεση των ανθρώπων και η συσχέτισή τους με τον πληθυσμό των πρώτων αλλά και των επόμενων ερωτηματικών - που θα απαντηθούν, ακόμη και αν η απάντηση αντικατασταθεί γρήγορα με μια άλλη - είναι ο δείκτης που περιμέναμε.
Γνωριζοντάς το ή αγνοώντας το...
ENGLISH Architecture is contained inside leading areas of human acts. A group of young men and women have traveled to a geographic point, an ancient and emerging, at the same time, city, under a specified and prescheduled aim. But, almost immediatelly, they found theirselves confronting a field of possibilities and questions. Fighting against the "locus" question, against the history, against the possibility to energise or the vanity of a reconnaissance process. Fighting against the interpretation, ...the acceptance or the collapse of every attempt to approach the other, the different, to recognise the self. Although, the process, the connection of so many people under a certainity and the synchronous interrelation with the numbers of the primary and the following questions -which will be answered, ...even though the given answer will be rapidly replaced with another- is the indicator we are all waiting for.
Knowing it or not

FEDAFACULTY OF ENGINEERING/DEPARTMENT OF ARCHITECTURE
UMARUNION OF MEDITERRANNEAN ARCHITECTS
SEASOCIETY OF EGYPTIAN ARCHITECTS

AUTHENTICITY AND CONTEMPORANITY
UPGRADING AND REVITALIZATION