Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια
HELLINIKA Η περιοχή της μελέτης, ο λόφος από όπου μπορούμε να εποπτεύσουμε την πόλη, είναι ένα αρχείο κτισμάτων. Κτίρια για τη θρησκεια, για τον πόλεμο, για την κυριαρχία επί των πληθυσμών, για την υπεράσπιση της ιδέας της διατήρησης των λεπτομερειών ως τεχνικής της επιβολής νοημάτων. Για την προστασία αυτών των υποθέσεων και της πραγματικότητας που υπεράσπιζαν χτίστηκαν τα τείχη. Τα τείχη ορίζουν σχέσεις. Εναν επιτιθέμενο και έναν αμυνόμενο, έναν επόπτη ...έξω από τα γεγονότα της ζωής και ένα υφιστάμενο μια ζωή βυθισμένη σε δυνατότητες. Όλες αυτές οι ιδιότητες οφείλουν να περιέχονται στις σειρές των σχεδίων, να αποτελούν τα συστατικά κάθε γραμμής που πρόκειται να σχεδιαστεί. Σχεδιάζοντας, συνήθως, παρατηρούμε και σκεφτόμαστε τις μικρές αστοχίες της σκέψης ή των χεριών. Μια γραμμή μπορεί να σβηστεί... Μπορεί αυτό να οδηγήσει στη σκέψη πως ένα τμήμα των τειχών θα κατεδαφιστεί...;
ENGLISH The study area, the hill from where the city is overseen, is an archive of buildings. Buildings for religion, for war, for the domination of populations and for the defence of the idea that the preservation of these details, is the technique to enforce the core meaning of all area-life. The walls have been constructed for the protection of all these assumptions. The walls contain relations. An aggressor and a defender, a supervisor ...away from the facts of life and "the simple" in a life lost in ficticious possibilities. All these definitions must contend in the design series which are about to be produced, the actual ingredients of every line which is about to be drawn. While we are drawing, we observe and think about all the tiny misleadings of thoughts and hands. A line can be erased by accident... ...can this be the leading idea for a decision leading to the demolishion of the walls...?

FEDAFACULTY OF ENGINEERING/DEPARTMENT OF ARCHITECTURE
UMARUNION OF MEDITERRANNEAN ARCHITECTS
SEASOCIETY OF EGYPTIAN ARCHITECTS

AUTHENTICITY AND CONTEMPORANITY
UPGRADING AND REVITALIZATION