Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια
HELLINIKA Αυτή η κόκκινη γραμμή που περιγράφει το είδος και τις ανοχές μιας πορείας, αυτό το εμβαδό που περιγράφει την ενσωμάτωση συγγενών χωρικών ποιοτήτων σε μια ενότητα εμπειριών, όλα τα σύντομα κείμενα που μεταφέρουν τις αποδείξεις των γεγονότων που καταγράφηκαν και πρόκειται να σταθεροποιήσουν τις πράξεις για τη ζωή, προστατεύουν τον κόσμο. Ολα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να ταιριάξουν μορφοποιώντας για μια ακόμη φορά το ουσιώδες αιτούμενο της διερεύνησης της ανθρώπινης κατάστασης. Κάθε κόκκινη γραμμη που περιγράφη μια πορεία οφείλει να μεταφέρει ένα μάθημα για τη ζωή. Κάθε μπλέ εμβαδό που απλώνεται και καταλαμβάνει μικρά και μεγάλα χωρικά αινίγματα οφείλει να προστατεύσει και να ενισχύσει τις ουσιώδεις λεπτομέρειες της κατοίκησης.
ENGLISH This red line is depicting the type and the tolerance of a path. Τhis area is depicting the integration of relative spatial qualities to a unity of experiences. All these short texts and details are convey the docu- mentation of the incidents recorded and shall stabilise the acts of life thus, protect the world we are standing within. All these elements must coincide in order to produce a form, once again, for the crucial request of the exploration of the human condition. Every red line describing a path must carry a lesson for life. Every blue area expanding and occupying small and large spatial riddles shall protect and reinforce the essencial details of habitation.

FEDAFACULTY OF ENGINEERING/DEPARTMENT OF ARCHITECTURE
UMARUNION OF MEDITERRANNEAN ARCHITECTS
SEASOCIETY OF EGYPTIAN ARCHITECTS

AUTHENTICITY AND CONTEMPORANITY
UPGRADING AND REVITALIZATION