Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια

2009, οι Αφοδεύοντες.
ART / HELLINIKA ...Κάθε χειρονομία που υλικοποιεί έναν ισχυρισμό, ...αυτή η πληροφοριακή πυκνότητα που ονομάζουμε "έργο τέχνης" οφείλει να προκαλεί μια άγρια σωματική αντίδραση, χωρίς να εκτρέπεται σε μακριές, συνεχείς και έντονες κινήσεις των χεριών και του σώματος. Με ένα ελάχιστο μάζεμα των δακτύλων, με ένα κρυφό μάζεμα της γροθιάς μέσα στην τσέπη, με το σκληρό σφίξιμο των δοντιών που κόβουν με ακρίβεια κάθε πιθανότητα ενός βαθιού επιφωνήματος. Το έργο θα πρέπει να τρώει τα μάτια του θεατή, να βυθίζεται και να πονάει τη σκέψη του, να παραμορφώνει κάθε νοηματική σταθερότητα, να τον τσακίζει ... να τον τσακίζει. Να ονομάζει με ακρίβεια όσα θέλει να πει χωρίς έλεος για τον παρατηρητή του, χωρίς καμιά οικονομία στις λέξεις. Το έργο θα πρέπει να θεραπεύει από την αρρώστια των πληθυσμών των πράξεων που ολοκληρώνονται χωρίς να σημαίνουν τίποτε απολύτως, να θεραπεύει τη θλίψη του δημιουργού, που προκαλείται και τον κυριεύει από την ζωή του μέσα σε ένα κόσμο αφόρητης αγριότητας σταθεροποιημένο σε ένα πεδίο θεσμών και κανονικοτήτων με ένα ευτυχισμένο όνομα... Πόσες θηριώδεις κινήσεις και χειρονομίες δεν ξεσκίζουν τα σώματα των αθώων έχοντας τακτικά και τυποποιημένα έγγραφα που αποδεικνύουν την εγκυρότητά τους. ...Κάθε σχέδιο και κάθε σύντομη ιστορία... είναι μια ακραία απόπειρα εικονογράφησης της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται από την προτυποποιημένη εκπαιδευτική διαδικασία του δυτικού σύγχρονου πολιτισμού για τον τρόπο και τις μεθόδους της σκέψης και των ενεργημάτων για τη ζωή.
Την πράξη της επιλογής, της αποδοχής και της χρήσης των τακτικών και των συμπεριφορών για τη ζωή –και την ίδια στιγμή και εξ αιτίας αυτής– την πράξη της απόρριψης και της απόκρυψης όλων των υπόλοιπων ιδιαίτερων και ουσιωδών –των υπολειμμάτων ενός όλου. Οπως για παράδειγμα τον φόβο του θανάτου (που χειραγωγείται από τις εκδηλώσεις και τις ενέργειες των θρησκευτικών δογμάτων), τον φόβο και την απόκρυψη των φυσικών χαρακτηριστικών και των λειτουργιών του σώματος (που χειραγωγείται από τις εκδηλώσεις και τις ενέργειες της "επιστήμης" της Ιατρικής και των τεχνικών του θεάματος), τον φόβο του ίδιου του σώματος και της εξέλιξής του στον χρόνο (που χειραγωγείται από τις εκδηλώσεις και τις ενέργειες της φασιστικής κουλτούρας της τηλεόρασης και της διαφήμισης), τις μαζικές θηριώδεις ενέργειες ενάντια σε οποιονδήποτε άλλο (που χειραγωγείται από τις εκδηλώσεις και τις ενέργειες και τις πολιτικές μίσους και επιθετικότητας που συνιστούν και επιβάλλουν μια κουλτούρα πολέμου ως ουσιώδους πιθανότητας), τις ενέργειες ενάντια στη φύση (που χειραγωγείται από τις εκδηλώσεις και τις ενέργειες των δογμάτων του Οικονομισμού, του Βιομηχανισμού και της ιδέας της διαρκούς ανάπτυξης),

...τον φόβο για την παρουσία και την εκδήλωση των αισθημάτων και του εντοπισμού αισθημάτων από τους άλλους. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να προσεγγίσει το τι-είναι και έτσι να προσφέρει μια θεραπευτική πιθανότητα ενάντια στην ηθική της συμπεριφοράς εντός της θεαματικής κοινωνίας. Να παρουσιάσει, ενώ ταυτόχρονα κρύβει τα ίχνη της, μέσα στον θύλακα μιας αστικής "φωλιάς".

2009, The Defecators.
ART / ENGLISH ...Every gesture materialize a claim, this informational density we call "a work of art" has to provoke a wild body response within, showing not any continuous, constant and intense motion of the hands and the body, but the tiny draw of the fingers, the clench of the fist inside the pocket, the squeeze of the teeth, cutting accurately every possibility of a hard exclamation. The work of art must consume the eyes of the spectator, must penetrate inside and harm all profound thoughts, deform every notional stability, crush …crush. The work of art must apply an accurate name, showing no mercy to the spectator, use the words ruthlessly. The work of art must heal from this curious illness, caused by the numerous mean- ingless acts.
Μoreover, it must heal the sorrow of its creator, growing and seizing in a world of unbearable fierceness stabilized on a space of constitutions and norms under a happy name. Every design, every short tale should be an extreme assault, an attempt to expose the methodology used by the standard educational process of the western contemporary culture, the tactics, the thinking methods and the deeds about life. The deep- core content of the act of decision making, the act of acceptance. The act of using a strategy and a behaviour for life and at the same moment and because of it- the act of rejection and conceal- ment of all others, the idiosyncratic acts, the essential acts, the leftovers of the entity of life.
The fear of Death, for example (manipulated by the declarations and the actions of the Religious dogmas). The fear and the suppression of the natural characteristics and the body functions (manipulated by the declarations and the actions of the "science" of Medicine and the techniques of Spectacle. The fear of the Body itself and its evolution in time (manipulated by the manifestations and the actions of the Television fascist culture and advertisement. The massive brutal acts against the Other (manipulated by the manifestations and the acts of hate and aggressiveness within a culture paradigm of war as a constant possibility). The acts against nature (manipulated by the manifestations and the acts of the dogmas of Economism, Industrialism and the idea of the constant Development).
The fear because of the appearance and the manifestation of feelings.
The detection of feelings from others.
The purpose of this exhibition is to approach the what-it-is and through this act to provide a healing possibility away from the behaviouristic ethics within a society of spectacle. To present a result, while at the same time hide every trace, inside a pocket of an urban "nest". Under the influence of this crucial and wild desire we can confront with a range of probabilities, such as:
a. The idea of the "fierce act" as an element, a pointer and a statistical controller of the appearance and the collapse of the act of creating the essential and substantial actions for life.
b. The idea of the "fierce act" as an element of constant theoretical awareness, as a trigger that will detonate countless actions and results. c. The idea of positioning the "fierce act" in the space of everyday political action, leading to a future mo- ment when this act of creating, thinking and behaving will constitute the missing knot of a fulfilled social personality.