Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια

...στοχασμός και πρακτικές για την έννοια "συλλογή"
ΣΥΛΛΟΓΗ / HELLINIKA Οι συλλογές περιέχουν ασταθείς ή συμπαγείς πληροφορίες για τα είδη και τη σημαντική ισχύ των αντικειμένων που περιέχονται στη γεωγραφία των διελεύσεων, που περιβάλλουν και ορίζουν τους χώρους όπου κατοικούμε, τους χώρους που περικλείουν τον εαυτό, τους χώρους που διαρκούν και μας περιέχουν μία ημέρα ή ένα μεγαλύτερο διάστημα. Περιέχουν τα αντικείμενα που δημιουργούμε καθώς προσπαθούμε να ορίσουμε τον κόσμο, να μεταφέρουμε τις μερικές ή τις ουσιώδεις ιδιότητές του, να στοχαστούμε γιαυτές και να αποστείλουμε τη ρευστή ακόμα ιδέα που σχηματίσαμε σε όσους απαρτίζουν μιά μικρή ομάδα, αυτή την ομάδα ενός ταξιδιού που μόλις ορίστηκε και πρόκειται να υποστεί μια μακριά δοκιμή για το είδος των συνεργειών, των διεκδικήσεων, των χειρισμών, των απαιτήσεων και των υποχωρήσεων.
Το 2009 ταξιδέψαμε στην ορεινή κοινότητα της Βλάστης* μεταφέροντας ένα σωρό από αντικείμενα, αποτελέσματα ενός μαθήματος σχεδιασμού της ίδιας χρονιάς με θέμα τη "διατροφική ανασφάλεια" από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του τμήματος αρχιτεκτόνων του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. Γλυπτά, σχέδια, εικόνες, μικρά κείμενα, έτοιμα αντικείμενα, παράδοξες δηλώσεις για το περιεχόμενο ενός ζωτικού αλλά και παράδοξου θέματος. Στο παλιό εγκαταλλειμένο σχολείο, στον όροφο και στον φαρδύ διάδρομο καλύψαμε με χαρτί τα παράθυρα ώστε να περιορίσουμε το λαμπρό φως του ήλιου, βρέξαμε τις φαρδιές σανίδες στο δάπεδο ώστε να υποδεχτούν τους νέους επισκέπτες, σκεπάσαμε με ύφασμα τα μεγάλα παλιά τραπέζια, γράψαμε όλα τα ονόματα, τους τίτλους, τις υποθέσεις για τη ζωή και την προστασία. Τη νύχτα, λίγο πριν τον βαθύ ύπνο, με κάποιο τρόπο, τυλίξαμε τα χέρια γύρω από το σώμα επιχειρώντας να προστατεύσουμε τη συλλογή.
Την επόμενη ημέρα, μετά την δύση του ηλίου ξεκινήσαμε μικρές ή διαρκέστερες συζητήσεις με όσους έφτασαν εκεί. Μαθητές, δάσκαλοι, άδολοι επισκέπτες. Δέσμιοι ενός περιεχόντος χώρου μετά από την απολαυστική βύθισή τους στους διαλόγους.

...meditation and practices towards the concept "collection"
COLLECTION / ENGLISH Collections contain unstable or concrete information about the variations and the significant power of objects contained into the geography of crossings. Of objects surrounding and defining spaces we inhabit, spaces containing self, spaces engulfing self, spaces which last for a day or a longer fragment of time. The collections are containing the objects we create as we are trying to define the world we live in, to transport its minor or unique and crucial properties, to meditate and convey the still liquid idea we've formed to those who compose that small team which have just been grouped and is about to suffer a long exercise including the synergies, the claims, the manipulations, the demands and the withdrawals.
At the year 2009 we've traveled to the mountainous community of Vlasti* transporting a variety of objects, a collection.
The results of a design workshop that took place in the department of Architecture of the University of Thessaly, under the title "nutritional insecurity". Sculptures, designs, pictures, short texts, ready made objects and declarations concerning the contend of a vital although peculiar educational demand. In the old abandoned school, on the first floor along the wide corridor we've covered with paper all the windows so to smooth the bright light, we've souse the wide floor boards of the corridor so to welcome the new visitors, we've covered the long old tables, write all the names, the titles, the suppositions about life and protection. At night, just before the entrance to the deep sleep, we've engulf our body, somehow, trying to protect the collection. The next day, after the sunset we've eject short or longer discussions with those who visit the place.
Students, teachers, willing visitors. Captives inside a container where they were sunk in the joy of dialogues.

Vlasti : A mountainous community in the central Hellenic region.